Stručni nadzor

Provodimo projektantski, stručni i investicijski nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata, a u poslovno-tehničkoj suradnji s našim suradnicima za elektrotehničke i strojarske radove, nudimo i kompletnu uslugu nadzora.

Nadziremo građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom, Zakonom o gradnji te posebnim propisima i pravilima struke. Prisutni smo na gradilištu u svim fazama izvođenja pojedinih radova.

 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova, obnove konstrukcije za provedbu mjera zaštite kulturne baština oštećene u potresu: KOMPLEKS KATEDRALE UZNESENJA MARIJINA, Kaptol 31, Zagreb
 • Pružanje usluga stručnog nadzora Grupa 3. stručni nadzor – Srednja škola Dugo selo i Grupa 2. stručni nadzor – Srednja strukovna škola u Samoboru u sklopu projekta ˝Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0˝, KK.09.1.3.01.0018
 • Usluga stručnog nadzora nad izvedbom radova cjelovite obnove konstrukcije domobranske vojarne u Sisku
 • Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izgradnjom ceste i platoa radne zone Marišćina K2
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu projekta : “INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU-ENERGANA“ – u tijeku
 • Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI OSNOVNE ŠKOLE IVANA RABLJANINA RAB
 • Pružanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Kuće Halubajskega zvončara
 • Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu : “IZGRADNJA I. FAZE DOMA ZA STARIJE OSOBE I CENTRA ZA PRUŽANJE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA PAZIN“
 • Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu: “ IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE U LABINU“
 • Pružanje usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije (dogradnje) Doma za starije osobe u Buzetu i usluge koordinatora zaštite na radu
 • Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica u Kostreni
 • Usluga stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II zaštite na radu nad radovima uređenja atrijskog pročelja dvorca Frankopan u Kraljevici – Radovi su izvedeni u sklopu projekta „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ koji je prijavljen na mjeru KK.06.1.1., te je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela prizemlja osnovne škole i gradnje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Vrbnik – Projekt je financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije
 • Pružanje usluge stručnog nadzora na Rekonstrukciji društvenog doma u Omišlju
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA ˝UKLANJANJE POSTOJEĆE ZGRADE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA „CVRČAK I MRAV“ U TRIBLJU˝ Tip zgrade: samostojeća zgrada društvene namjene – dječji vrtić, površina građevine: 1.762 m2.
  Financiran iz programa: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Mjera 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” / 06/2020 do 05/2021/
 • USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD REKONSTRUKCIJOM I PRENAMJENOM GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE – DIJELA ZDRASTVENE STANICE U DJEČJI VRTIĆ NA K.Č. 281, K.O. ŠKRLJEVO, površine 124,46 m2 /08/2019 do 06/2020 – /Financiran iz PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020., Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
 • USLUGE STRUČNOG NADZORA (GRAĐEVINSKI RADOVI, STROJARSKI RADOVI I ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI) I KOORDINATORA II NAD IZRADNJOM VATROGASNOG DOMA ŠKRLJEVO NA K.Č. 371/2 KO. ŠKRLJEVO, površine 4.648 m2 / 10/2019 do 11/2020/
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na izgradnji Trgovačkog centra na Martinkovcu
 • Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova nad izgradnjom TRGOVAČKOG CENTRA “ŠPANSKO“ U ZAGREBU
 • Usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na prenamjeni i preuređenju dijela stare škole u Driveniku i dijela dječjeg vrtića u Triblju
 • Usluga stručnog nadzora na izvođenju radova na objektu SPORTSKE DVORANE U SKLOPU OSNOVNE ŠKOLE ZVONKA CARA, Crikvenica
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na izvođenju radova na REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI POSTOJEĆE HALE 14 U TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR ˝PROIZVODNI PARK TORPEDO˝
 • Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Hreljin
 • Pružanje usluge stručnog nadzora na izvođenju radova rekonstrukcije objekta Stara Škola u Crikvenici
 • Stručni nadzor radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane u Labinu s pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima –  SPORTSKI CENTAR FRANKO MILETA, Labin
 • Pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Hotela Ambasador u Opatiji
 • Pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Hotela Kvarner sa depandansom Vile Amalija
 • Pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Hotela Admiral u 1. I 2. fazi
 • Pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije Vile Belvedere, Vile Elsa i Vile Atlanta, Lovran
 • Stručni nadzor nad izgradnjom Multifunkcijske dvorane za sport i turizam – KLIZALIŠTE U DELNICAMA
 • Usluge kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije raskrižja državne ceste oznake DC66 u Opatiji u sklopu izgradnje Vatrogasnog doma u Opatiji
 • Usluge kompletnog nadzora nad radovima uređenja odmorišta Skrad na državnoj cesti oznake DC3, dionica 014
 • Usluge kompletnog nadzora nad radovima rekonstrukcije Priključka Dugno (Povile) na državnu cestu DC8
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora ZNR za radove na izgradnji pristupne ceste groblju Zoričići u Crikvenici
 • Usluge stručnog i obračunskog nadzora te koordinatora II za radove na izgradnji ceste s pratećom infrastrukturom – Zamiščići III. Faza
 • Pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora II ZNR nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji ceste i vodovoda Zamiščići, Krasica, II. faza
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom ceste i vodovoda u Zamišćićima, Krasica, I. Faza
 • Pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na izgradnji prometnice i oborinske odvodnje na Škrljevu
 • Pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora izgradnja prometnice sa priključkom na županijsku cestu u Hreljinu (OS 1 je odvojak županijske ceste ŽC 5068 (cesta Hreljin –Zlobin) za Ružić Selo i OS 2 je odvojak prometnice –OSI 1 za budući vatrogasni dom DVD Hreljin)
 • Pružanje usluga stručnog i obračunskog nadzora i usluga koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II nad izgradnjom ceste s pratećom infrastrukturom, Kastav
 • Usluga građevinskog nadzora i poslova koordinatora 2 ZNR na projektu „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA – Grupa 1: Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje“, KOMPONENTA D: Proširenje Kastav
 • Usluge nadzora nad provođenjem projekta „SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OTOKA KRKA”
 • Usluge nadzora tijekom radova „Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje” (radovi prema FIDIC Crvenoj knjizi).
 • Usluga stručnog nadzora i koordinatora ii zaštite na izvođenju radova na vodovodnim ograncima Gornjeg Zagona (naselja Kal, Trbotinj, Plužnice i Valač)
 • Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem cjevovoda CS Gladi –VS Senjsko 2
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda grada Delnice, Kapaciteta 6.600 ES (ekvivalent stanovnik)
 • Usluga stručnog i obračunskog nadzora u građevinarstvu ˝Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i sanacije vodovodnih cjevovoda u zoni izgradnje Mrkopalj-Sunger“
 • Usluga stručnog nadzora odvodnje , sanitarne kanalizacijske mreže i na vodoopskrbnoj mreži : -Općina Ravna Gora: kanalizacijska mreža duljine cjevovoda 4.530 m, vodoopskrbna mreža duljine cjevovoda 2.830 m
 • Općina Fužine: kanalizacijska mreža duljine cjevovoda 3.260 m, vodoopskrbna mreža duljine cjevovoda 3.360 m
 • Općina Mrkopalj: kanalizacijska mreža duljine cjevovoda 3.630 m, vodoopskrbna mreža duljine cjevovoda 2.490 m
 • Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže i vodovodnih ogranaka dijela naselja Mavrinci II i Svilno II
 • Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom dijela kanalizacijskog sustava Tribalj, dio kolektora K1, dionica: Most Sveti Ivan-Centar –Most Ričina, te na izgradnji crpnih stanica CS-1 i CS-2